Wat doen wij

De cliënt heeft een sterke behoefte aan een vertrouwensrelatie, die door Voshol & Partners onderhouden wordt door bij voorkeur eens per kwartaal met haar cliënt overleg te hebben. Het tijdens dit overleg besprokene wordt schriftelijk vastgelegd. Uit dit overleg komt een analyse voort, die met de genoemde, al dan niet reeds aan de cliënt verbonden adviseurs, besproken wordt. In samenwerking met deze adviseurs komt hier een gestructureerd advies uit.

De adviseurs hebben in deze een autonome rol, maar zullen, alvorens aan u te rapporteren, dit eerst met ons kortsluiten. Op deze manier behoeft u slechts één keer uw verhaal te doen, en ontvangt u slechts één helder advies.
Met dit advies kunnen wij vervolgens met u een plan maken voor onder meer inkomen, vermogen en nalatenschap.
Door op deze wijze structuur aan te brengen in de rapportages, bespaart u aanmerkelijk in tijd. Tot het verleden behoort voor u ook de onplezierige situatie dat een adviseur vaak slechts korte tijd in beeld is, dan wel niet werkelijk geïnteresseerd is in u, met als gevolg dat u telkens uw verhaal opnieuw moet doen.
Met ons komt u eerder tot oplossingen en/of besparingen.
Vanzelfsprekend zult u met een of meerdere adviseurs al een plezierige relatie hebben, waarbij uw voorkeur uitgaat naar continuering van persoonlijk overleg. In dat geval zullen wij een minder adviserende en meer coördinerende rol vervullen.
In alle gevallen geldt: u bepaalt wat u prefereert.
Wij zullen u te allen tijde zelf pro-actief terzijde staan, waarbij het voor ons zo vanzelfsprekende adagium “de klant is koning” u ook weer als muziek in de oren zal klinken.

Voor haar dienstverlening factureert Voshol & Partners op uurbasis, dan wel tegen een jaarlijks vooraf vastgesteld tarief.
Terzake zal een urenregistratie worden bijgehouden.

Op geen enkele wijze zullen wij inkomsten ontvangen van de genoemde zakelijke dienstverleners.
Dit garandeert dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren en, waar nodig, doorverwijzen.
Wel zullen wij een voor u tot dat moment nog niet in beeld zijnde adviseur in overweging geven een voor u aantrekkelijker tarief te offreren.

Voshol & Partners verplicht zich vertrouwelijk en professioneel met de cliënt en de cliëntgegevens om te gaan.
Dit is immers haar bestaansrecht.

Bij de Griffie van de Rechtbank Amsterdam werden de algemene voorwaarden van Voshol & Partners gedeponeerd onder nummer 144/2008.